Szanowni Państwo
Członkowie Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier

 

Zarząd Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w siedzibie TPPW w dniu 24 czerwca (czwartek) 2021 roku, o godzinie 17:00 lub w drugim terminie o godzinie 17:30

Porządek obrad Walnego Zebrania obejmuje:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
3. Przyjęcie Regulaminu obrad.
4. Wybór Komisji: Wnioskowej, Uchwał i Skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie ustępującego Zarządu.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Sprawozdanie finansowe i ustalenie wysokości składki członkowskiej.
8. Dyskusja.
9. Uchwalenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
10. Wybór nowych władz Towarzystwa.
11. Wolne wnioski.


Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie.