W dniach 19,20 i 21 maja 2017 r. na zaproszenie władz miasta Kiskőrös przebywała delegacja TTPW. W tym zaprzyjaźnionym z Tarnowem mieście odbył się wtedy festiwal strudla. Spotkanie z władzami miasta było okazją do wręczenia przez burmistrza - Domonyi László na ręce prezes TTPW Wiesławy Kozaka-Jaworskiej medalu w uznaniu za wybitną działalność na rzecz miasta Kiskőrös oraz za rozwój wspólnych kontaktów międzynarodowych oraz portretu Sándora Petőfiego.

Burmistrz otrzymał plakietkę z wizerunkiem gen. Józefa Bema, która wykonana była z okazji 60-lecia TTPW.

Wiejący, bardzo silny wiatr i tak nie ostudził ciepłych chwil podczas spotkań z Węgrami.

 

Zarząd Stowarzyszenia Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier zgodnie z § 20 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na dzień 06 czerwca 2017r. (wtorek) o godzinie 18:00 w związku z koniecznością podjęcia uchwały o nadaniu honorowego członkostwa - & 13 Statutu TTPW.

PORZĄDEK OBRAD

1. Wprowadzenie,
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Zatwierdzenie porządku obrad,
5. Przyjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego członkostwa
6. Wolne głosy i wnioski,
7. Zakończenie zebrania.

Zebranie odbędzie się w lokalu Towarzystwa w Tarnowie na ul. Waryńskiego 10. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, następny termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, zgodnie z § 22 Statutu, ustala się na dzień 6 czerwca 2017r. na godzinę 18:30. Uchwały podjęte podczas tego Zebrania będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.