W czwartek 14. lipca, w siedzibie Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier miało miejsce uroczyste zakończenie kolejnego roku szkolnego nauki języka węgierskiego.

Kursy te prowadzone przez Towarzystwo rozpoczęły się już w 1988 r. i ciągle znajdują się chętni do bliższego poznania języka naszych węgierskich przyjaciół. Jedynie covidowa pandemia dokonała półtorarocznego wyłomu w ciągłości kształcenia.

Przeciętnie około 20 osób rocznie (w podziale na grupy o różnym stopniu zaawansowania) decyduje się zmierzyć z karkołomnym wyzwaniem jakim jest dla większości z nas nauka tego języka.

Wysoki poziom kształcenia zapewnia od 2000 r. lektorka p. mgr Lidia Żołnierek – starszy wykładowca Instytutu Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W tym roku Towarzystwo uzyskało finansowe częściowe (sześciomiesięczne) wsparcie kursu języka węgierskiego przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.
Sprawdzianem postępów w nauce języka węgierskiego jest dla kursantów coroczna, czerwcowa wycieczka dydaktyczna na Węgry. Uczestnicy kursu mają możliwość próby praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności w warunkach „bojowych”. Przy okazji poznają (lub utrwalają już poznane) historię, obyczaje, kuchnię oraz zalety życia w kraju „kultury winnej”.

Jeżeli nie chcesz czuć się na Węgrzech jak na „tureckim kazaniu” odważ się i spróbuj zmierzyć się z wyzwaniem. Od września (w tym roku wyjątkowo miesiąc wcześniej) rozpoczyna się nowy rok szkolny nauki języka węgierskiego. Chętni są mile widziani. Zapraszamy tych, którzy nie mieli do czynienia z tym językiem, ale również tych którzy chcą go doskonalić.

Oprócz nauki języka Towarzystwo prowadzi bogatą działalność kulturalno – popularyzatorską. Organizowane są wieczory autorskie z pisarzami węgierskimi, spotkania z ciekawymi postaciami życia Węgier, wystawy i inne wydarzenia.

Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier współpracuje z Konsulatem Generalnym Węgier w Krakowie oraz wieloma instytucjami i znanymi postaciami węgierskimi.
(kk)

 

 

 

Jednym z zadań stawianych sobie od wielu lat przez Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier jest prowadzenie kursu nauki języka węgierskiego. Znajomość języka ułatwia kontakty i pomaga lepiej poznać przyjaciół, ich obyczaje i kraj.
Praktyczne umiejętności językowe najlepiej sprawdzać tam, gdzie język używany jest na co dzień, a więc w kraju jego pochodzenia. Taką formą treningu językowego dla uczestników kursu są coroczne, kilkudniowe, czerwcowe wyjazdy w różne regiony Węgier.

Tegoroczne „lekcje terenowe” zostały wsparte finansowo przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Słuchacze odwiedzili miasto Gyula leżące na południowym wschodzie Węgier w pobliżu granicy z Rumunią.

Każdy miał możliwość sprawdzenia swoich zdolności posługiwania się językiem węgierskim w przestrzeni rzeczywistej, w różnych sytuacjach. Dotyczyło to osób o różnym stopniu zaawansowania językowego. Od początkujących do wieloletnich weteranów kursów. Wszystkich wspomagała nasza lektorka Pani Lidia Żołnierek – wykładowca Instytutu Hungarystyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dodatkowym wsparciem były prowadzone przez nią cowieczorne zajęcia językowe podsumowujące każdy dzień.

Gyula to przepiękne pełne zieleni i zabytków ponad trzydziestotysięczne miasto o niskiej zabudowie. Mieliśmy możliwość zwiedzenia nietypowego Zamku, pałacu rodu Almásy, domu pamięci Ferenca Erkela (twórcy hymnu węgierskiego), domu szlacheckiego, kawiarni „Stuletniej” (a właściwie 162-letniej), w końcu Muzeum Kiełbasy Gyulańskiej oraz wielu innych ciekawych miejsc. Koniecznie wspomnieć należy o kwintesencji życia Węgrów – wspaniałych knajpkach, winiarniach, kawiarniach, których nie dawało się ominąć obojętnie. 

Należy również wspomnieć o tym, że mieliśmy także możliwość zaopatrzenia się w niepowtarzalne prawdziwie węgierskie artykuły spożywcze w formie stałej i płynnej, z której skwapliwie skorzystaliśmy.

Wróciliśmy do Tarnowa przekonani, że nasza nauka nie idzie na marne, że język Bratanków choć bardzo odmienny i trudny w nauce, daje się opanować. Zwłaszcza, że Węgrzy nadal są bardzo otwarci i przyjaźni do nas oraz doceniają (a nawet rozumieją!) nasze starania językowe. (kk)

 

 

Zarząd Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w siedzibie TPPW w dniu 10 maja (wtorek) 2022 roku o godzinie 17:00.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania obejmuje:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
3. Przyjęcie Regulaminu obrad.
4. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w Statucie TTPW
5. Zamknięcie zebrania

Godzina 18:00 prelekcja połączona z prezentacją: 
Árpád Nagy Naród Księcia Saba – Seklerzy

Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie i zwrotną informację o udziale w zebraniu.

 

W siedzibie Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier od kilku lat prowadzony jest dla chętnych kurs języka węgierskiego

Kurs dotyczy różnych wiekowo oraz różnych poziomów znajomości języka od stopnia zerowego po bardziej zaawansowanych uczniów. Zajęcia odbywają się w grupach. Prowadzi je lektorka z Instytutu Hungarystyki UJ, co roku bierze udział w lekcjach około 20 osób, kurs idzie cyklem akademickim czyli obejmuje 7 miesięcy nauki

Nauka opiera się na materiałach, książkach, słownikach – jest to także wiedza o Węgrzech i wspólnej historii. W celu sprawdzenie nabytych umiejętności co roku organizowane są także wspólne wyjazdy na Węgry. Zwyczajowo lekcje trwają w siedzibie Towarzystwa w czwartki co tydzień w rytmie roku akademickiego

W tym roku czas trwania kursu obejmuje spotkania od 5 marca 2022 – 30 październik 2022

Towarzystwo złożyło wniosek o wsparcie finansowe ze strony Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka w Warszawie. Po kwalifikacjach wniosek został przyjęty i skierowany do realizacji. Wobec rosnących kosztów utrzymania lokalu i samych zajęć otrzymane wsparcie finansowe pozwoli kontynuować naukę języka węgierskiego.